www.tauboll.no                     


Tillatte hjelpemidler på eksamen i juridiske emner

 

 

Juridiske emner ved NMBU - innarbeidelser i tillatte hjelpemidler til eksamen (altså hva du kan skrive inn i lovene uten å bli tatt for fusk)

• I tillatte lovtekster kan det brukes understrekninger av enhver art. Videre er det tillatt å markere ord for eksempel ved hjelp av tekstmarkør, og det er tillatt å bruke flere farger. Det er anledning til å sette streker i margen.
• Det kan ikke lages henvisninger i ordlister, ordbøker og registre.
• Det kan ikke henvises til annet enn lovtekster og rettsavgjørelser. Ved henvisninger til rettsavgjørelser kan det ikke brukes annen tekst enn avgjørelsens publiseringsnummer og eventuelt navnet som er brukt i pensumlitteraturen eller offisielt i undervisningen.
• Henvisninger kan bare innledes med ordene opphevet (opph.), endret (endr.), eller med ordene se, jevnfør (jf./ jfr.), konferer (cfr./cf../kfr.) eller sammenlign (sml.)
• Det er tillatt å nummerere de enkelte ledd i en paragraf og punktum i ledd.
• Det er tillatt å korrigere feil i innarbeidede henvisninger i tillatte hjelpemidler med korrekturlakk.
• Ny lovtekst kan ikke skrives eller klebes inn i medtatt hjelpemiddel. Utskrifter fra Lovdata kan ikke brukes som supplement ved eksamen, kun de offisielle særtrykkene.
• Andre innarbeidelser enn de som er nevnt her er ikke tillatt.